Dr Clear Aligners

Singapore
Malaysia
Thai
เลือกประเทศ
ทักทายเรา

Clear Aligners and Veneers

การจัดฟันใส และการเคลือบผิวฟัน หรือวีเนียร

Veneers คือการเคลือบผิวฟันด้วยเครื่องมือแพทย์ที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของฟันได้ส่วน Clear Aligners หรือ การจดัฟันแบบใสน้นั คืออีกหนึ่งในทางเลือกการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใหม่ ซ่ึงเป็นที่นิยมกนั มากในปัจจุบนั นอกเหนือไปจากการจดัฟันดว้ยโลหะหรือเหลก็ ดดัฟันแบบด้งัเดิม ซ่ึงคุณอาจกา ลงัสงสัยถึงความแตกต่างระหว่างสองวิธีการรักษาน้ีซึ่งเรามีค าตอบมาให้คุณ

 

อะไรคือข้อดีและขอเสียของการรักษาฟันเหล่านี้? วิธีไหนที่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่า?

วีเนียร์,เป็นวิธีการรักษาฟันที่อาจต้องใช้หลายปัจจัยในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาในช่องปากโดยรวม ไปจนถึงระยะเวลาในการรักษา ก่อนที่จะเลือกว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุด 

และเพื่อที่จะให้ไดผ้ลลพัธ์ในระยะเวลาอนั ส้ัน คุณอาจต้องเลือกว่าการรักษาด้วยการท าวีเนียร์แบบไหน ที่เหมาะกับคุณ Porcelain veneers หรือชนิด พอร์ซเลน อาจต้องอาศัยระยะเวลาที่นานกว่าแบบ คอมโพสิต Composite veneers เนื่องมาจากการรักษาชนิดพอร์ซเลนน้นัจะถูกออกแบบมาอยา่ งพิถีพิถนั เป็นพเิศษ เพื่อฟันของคุณโดยเฉพาะ จึงต้องอาศัยเวลาในการรักษาที่ต่อเนื่อง และบ่อยคร้ังกว่า ในขณะที่แบบคอมโพสิต เรซิ่น ซ่ึงเป็นวสั ดุเดียวกบั ที่ใชใ้นการอุดฟันน้นั อาจสามารถทา การรักษาเสร็จสมบูรณ์ไดภ้ายในคร้ังเดียว 

ส่วนการรักษาด้วยการจัดฟันใส หรือ Clear Aligners น้นั จะเป็ นวิธีการแก้ไขความบกพร่องของฟันตามธรรมชาติของคุณให้ให้มีรูปทรงที่ตรงสวยตามต้องการ เพื่อใหค้ ุณสามารถยิม้ ไดอ้ยา่ งมนั่ ใจยิ่งข้ึน ซึ่งคุณสามารถเห็นผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงได้ทีละน้อย ทว่าต่อเนื่อง ในระยะเวลา 6-9 เดือน โดยอุปกรณ์การจัดฟันของเราจะสามารถรับประกันได้ว่า จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง ในขณะที่แทบจะไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจเช็คสภาพฟันที่คลีนิคเลย โดยการรักษาสามารถเห็นผล และพฒั นาการที่ดีข้นึของฟันของคุณไดอ้ยา่ งชดัเจน ในระยะเวลาอนั ส้ัน 😊

 

การรักษาแบบไหนจ่ายมากกว่า?

การทา วีเนียร์น้นั ส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าการรักษาด้วยการจัดฟันใส ซ่ึงลว้นข้ึนอยกู่ บั ชนิดและวสั ดุที่เลือกใช้ และจ านวนของฟันซี่ที่มีปัญหา ตลอดจนความยากง่ายในการรักษาที่ต่างกันไป อย่างไรก็ดี ราคาของการจดัฟันแบบใสบางเคสอาจเพิ่มสูงไปกว่าคอร์สการรักษา ซึ่งคงดีกว่าหากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้สามารถจับต้องได้ 

Dr Clear Aligners มาพร้อมทางเลือกในการผ่อนช าระที่คุณพอใจ ท าแบบประเมินฟันฟรี เพื่อเริ่มตน้การการมีฟันเรียงสวยกบั เราไดแ้ลว้วนั น้ี

https://www.drclearaligners.com/en/smile-assessment/

 

การรักษาแบบไหนปลอดภัยกว่ากัน?

ท้งัสองวิธีต่างได้รับการยอมรับในความปลอดภัยในการรักษาเช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นข้นั ตอนการรักษาที่ไม่ตอ้งอาศยัการผา่ ตดั ยกเว้นการท าวีเนียร์ในบางเคส หากผิวฟันของคุณไดท้ า การเคลือบวีเนียร์ไปแลว้น้นัจะไม่สามารถแกไ้ข หรือเปลี่ยนให้กลับไปอย่างเดิมได้ซึ่งการรักษาดังกว่ามักให้ผลในด้านความงามมากกว่าปัจจัยอื่นๆ

นขณะที่การรักษาดว้ยการจดัฟันแบบใสน้นั จะส่งผลลพัธ์โดยตรงต่อสุขภาพช่องปากท้งัหมด

 

การรักษาชนิดใดที่เห็นผลลัพธ์ได้นานกว่า?

การเคลือบวีเนียร์ชนิดพอร์ซเลนน้นั จะสามารถอยู่ได้ประมาณ 10 ปีท้งัน้ีตอ้งอาศยัการดูแลรักษาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบางชนิด,งดการเค้ียวอาหารที่มีความแขง็และกรอบ ไปจนถึง งดเว้นกิจกรรมใดๆที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อฟันของคุณ เช่นการเล่นกีฬาบางชนิด ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังเพียงพอก็จะช่วยยืดอายุของการรักษาด้วยการเคลือบวีเนียร์ได้ 

ในขณะเดียวกัน ผลลัพธ์ของการจัดฟันใส สามารถที่จะเปลี่ยนรอยยิม้ ของคุณให้ดูดีข้ึนไดต้ลอดกาล แค่เพียงอาศัยวินัยในตัวเอง ไปจนถึงการท าตามค าแนะน าของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการใส่อุปกรณ์จดัฟันใสก่อนนอนทุกคืน ซ่ึงผลลพัธ์ที่คุณจะไดน้ ้นัลว้นข้ึนอยกู่ บั ปัจจยัขา้งตน้ ท้งัสิ้น

 

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคณุ เหมาะกับการรักษาแบบไหน หรือจะท าพร้อมกันทั้ง 2 วิธีเลยได้หรือเปล่า?

ปรึกษาทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ และควรท าการประเมินสุขภาพช่องปาก ไปจนถึงการดูแลรักษาสุขภาพของปากและฟัน ตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับฟันผุหรือโรคเหงือก คุณจ าเป็ นจะต้องท าการรักษาให้หายก่อน ที่จะเริ่มตน้การรักษาดว้ยการจดัฟันหรือวีเนียร์ในข้นั ตอนต่อไป 

ซ่ึงคุณสามารถเลือกทา ท้งัสองวิธีไปพร้อมกนัได้ ท้งัน้ีข้ึนอยกู่ บัความตอ้งการในเรื่องของผลลพัธ์ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุ คล โดยทวั่ ไปแลว้จะทา การรักษาดว้ยการจดัฟันจะตอ้งทา ใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อน ซ่ึงท้งัน้ีจะเป็นการช่วยลดจา นวนการทา วีเนียร์ในภายหลงั ซ่ึงจะเป็นการช่วยประหยดัท้งัเวลาและค่าใชจ้่าย ในทางกลับกันคุณก็สามารถจะท าการจัดฟันแบบใสหลังจากที่ได้รักษาด้วยการเคลือบวีเนียร์ไปแล้วได้เช่นกัน เนื่องจากการจดัฟันแบบใสน้นั จะไม่สร้างแรงกดให้กับฟันของคุณจนเกิดความเสียหายได้ เหมือนกบัการจดัฟันโลหะดว้ยเหลก็ ดดัฟันแบบด้งัเดิม

ทา้ยสุดน้ี จะเป็ นการดีกว่าที่จะปรึกษาทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเรา ดว้ยการทา แบบประเมินฟันฟรีกบั เราตอนน้ี เพื่อวางแผนการรักษาที่ตอบโจทย์ครบถ้วน และตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น