Dr Clear Aligners

Singapore
Malaysia
Vietnam
Thai
Australia
เลือกประเทศ
ทักทายเรา

Can clear aligners work with Dental Implants?

การจัดฟันใสสามารถท าร่วมกันกับรากฟันเทียมได้หรือไม่?

หลายคนอาจสงสัยว่าการจัดฟันแบบใสนั้น จะส่งผลอย่างไรต่อทันตกรรมรากฟันเทียม และจะสามารถรักษาร่ วมกันได้หรือไม่ ไปจนถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการท างานร่ วมกันของการจัดฟันแบบใสและทันตกรรมรากเทียมคืออะไร?

Dental implants หรือทันตกรรมรากเทียม คือการฝังวัสดุเพื่อทดแทนส่วนที่เป็ นรากฟันของฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งมีลักษณะภายนอก ตลอดจนให้ความรู้สึกเหมือนกับฟันของเราทุกอย่าง อีกท้งัยงัสามารถทา หนา้ที่ไดเ้ฉกเช่นเดียวกบั ฟันตามธรรมชาต

Dr Clear Aligners คือเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส ที่ช่วยรักษาและแก้ไขฟันของคุณให้ตรงสวย โดยไม่ต้องอาศัยลวดโลหะที่ใช้ในการดัดฟันแบบเดิมๆ ทวา่ ใหผ้ลลพัธ์ที่ดีและรวดเร็วยงิ่ กวา

“แล้วหากมีการฝังรากฟันเทียมอยู่จะสามารถจัดฟันใสไปพร้อมกันได้ไหม?” 

ี่คืออีกหน่ึงในประโยคที่ถูกถามกนั เขา้มาอยบู่ ่อยคร้ัง 

ซ่ึงในเคสส่วนใหญ่น้นั แนะนา วา่ ควรทา การจดัฟันใหเ้ขา้ที่เสียก่อน จึงค่อยเริ่มตน้การรักษารากฟันเทียม เพื่อให้ต าแหน่งของฟันตามธรรมชาติของเราอยู่ในจุดที่สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากว่าหลังจากการฝังรากฟันเทียมแล้ว จะไม่สามารถปรับตา แต่งของฟันที่ทา การทนั ตกรรมรากเทียมน้นได้อีก เพราะได้มีการฝังโลหะลงบนกระดูกขากรรไกร ั ซ่ึงเป็นบริเวณเดียวกบั ที่ต้งัของฟันตามธรรมชาติของเราไวเ้รียบร้อยแลว้ และหากมีการใส่อุปกรณ์จดัฟันใส จะส่งผลการรักษาแค่เฉพาะกบั ฟันตามธรรมชาติของเราเท่าน้นั อย่างไรก็ดีการใส่อุปกรณ์จัดฟันแบบใสควบคู่ไปกับรากฟันเทียมน้นั ไม่ไดส้่งผลเสียต่อฟันตามธรรมชาติของคุณแต่อยา่ งใด 

แล้วการรักษาฟันทั้งสองแบบนี้ จะสมารถท างานร่วมกันได้อย่างไร?

การท าทันตกรรมรากเทียมจะไม่ส่งผลใดๆต่อการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส – มีเพียงบางกรณีเท่าน้นั ที่ตา แหน่งของฟันซ่ึงมีการฝังรากเทียมไม่สามารถเอ้ือต่อการจัดฟันด้วยอุปกรณ์ลวดหรือโลหะ ดงัน้นั จึงควรมีการรักษารากฟันใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนแลว้จึงค่อยทา การรักษาดว้ยการจดัฟัน 

อย่างไรก็ดี รากฟันเทียมเอง ก็มีส่วนช่วยเร่งประสิทธิภาพให้กับการจัดฟัน โดยท าหน้าที่คล้ายสมอยึดเกาะเพื่อช่วยให้อุปกรณ์การจัดฟันสามรถปรับต าแหน่งของฟันที่ก าลังท าการรักษาสามารถเค ลื่อนที่อยใู่ นตา แหน่งที่เหมาะสมไดร้วดเร็วยงิ่ ข้ึน

ิ่ ไปกวา่ น้นั ดว้ยอายทุ ี่เพิ่มมากข้ึน ฟันของเรามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่และยื่นออกไปด้านหน้าเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งหากต าแหน่งของรากฟันเทียมอยู่ในจุดที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับฟันซี่อื่นๆ การใส่อุปกรณ์การจัดฟันจะสามารถช่วยปรับต าแหน่งของฟันให้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็ น

ในทางกลับกันหากรากฟันเทียมไม่อยู่ต าแหน่งที่ถูกต้อง การจดัฟันจะสามารถแกไ้ขไดเ้พียงแค่ในส่วยของฟันตามธรรมชาติเท่าน้นั ซ่ึงในกรณีน้ี คุณเองเท่าน้นั ที่จะเป็นคนเลือกวา่ จะพอใจกบัผลลพัธ์เท่าที่ได้ หรือจะทา การรักษาต่อไปซ่ึงนนั่ อาจหมายถึงการผา่ เอารากฟันเทียมออก หรือจะทา การรักษาดว้ยการจดั ฟันใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงค่อยท าการรักษารากฟันเทียมทีหลัง 

ึ่งหากคุณก าลังมองหาการรักษารากฟันเทียม ควบคู่ไปกับการจัดฟัน เราแนะนา ใหท้ า การปรึกษากบั ทนั ตแพทยท์ ้งัสองทาง เพื่อให้แพทย์สามารถหาต าแหน่งที่เหมาะสมกับการฝังรากเทียมให้สอดคล้องกับการสวมใส่อุปกรณ์การจัดฟัน ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อฟันที่เรียงสวยและรอยยมิ้ ที่สมบูรณ์แบบ แล้วอย่าลืมปรึกษาทันแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการรักษาที่ตอบโจทย์กับทุกความต้องการของคุณมากที่สุด 

Dr Clear Aligners พร้อมแล้วส าหรับการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส เพื่อให้คุณไดเ้ป็นเจา้ของรอยยมิ้ ที่เตม็ไปดว้ยความมนั่ ใจ และความสุข ซ่ึงสา หรับเราคือรอยยมิ้ ที่สวยที่สุดเท่าที่ใครจะมีได้ เริ่มตน้การมีฟันเรียงสวยกบั เราไดแ้ลว้วนั น้ีร่วมทา แบบทดสอบประเมินรอยยมิ้ กบั เราที่นี่ 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น