Dr Clear Aligners

Singapore
Malaysia
Vietnam
Thai
Australia
เลือกประเทศ
ทักทายเรา

Aligners for Teens & Kids

การจัดฟันส าหรับเด็ก และวัยรุ่น

การจัดฟันใส เหมาะกับเด็กและวยัรุ่นหรือไม

ค าตอบคือใช่ ตราบใดที่ฟันแท้ของพวกเขาขึ้นครบ และอยู่ในต าแหน่งที่คงที่แล้วการรักษาดว้ยวิธีการจดัฟันใสน้ี จะท้งัมีประสิทธิภาพ และปลอดภยัไม่ต่างจากการจดัฟันใสวยัผใู้หญ่อยา่ งไรก็ดีการรักษาดว้ยการจดัฟันน้นั ตอ้งอาศยัความเอาใจใส่วินยัและความรับผิดชอบมากพอสมควรยิ่งไปกว่าน้นั ก่อนเริ่มตน้การรักษา จ าเป็นจะต้องอาศัยตัวยึดกับฟันกราม จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมถึงต้องรอจนกระทงั่ เด็กมีฟันแทข้้นึครบเสียก่อน จึงจะเริ่มตน้ ทา การรักษาได้

ซึ่งในกรณีของการจดัฟันในเด็กน้นั สามารถทา ได้โดยอยใู่ นการดูแลเอาใจใส่ของผปู้กครอง โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในช่วงเริ่มตน้ สู่การเป็นวยัรุ่น พวกเขาจา เป็นจะตอ้งมีวินยัไม่ต่างจากผใู้หญ่ และปฎิบัติตามค าแนะน าของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ตลอดการรักษา ซึ่งในระหว่างน้นั พวกเขาอาจถอดตวัครอบฟันออกก่อนเวลา เนื่องดว้ยความร าคาญ รู้สึกใส่ไม่สบาย หรือเหตผุ ลต่างๆ นอกเหนือจากการถอดที่ครอบฟันออกเพื่อทานอาหาร หรือแปรงฟัน ซึ่งล้วนแต่จะเป็ นปัจจัยที่จะท าให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เกิดผลลัพธ์ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็ น จึงเป็ นเรื่องส าคัญที่จะดูแลให้พวกเขาใส่อุปกรณ์การจัดฟันใส อย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีและสมบูรณ์แบบมากที่สุด นอกเหนือจากน้นั วยัรุ่นเป็นวยัที่คาดเดาไดย้าก บางคนอาจไม่ได้เอาใจใส่ความสะอาดและสุขลักษณะในช่องปากของพวกเขาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น การใชไ้หมขดัฟันในการทา ความสะอาดซอกฟัน อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คนุ้ เคยนกั หรือบางคร้ังอาจละเลยถึงข้นั ทา ที่ครอบฟันชา รุดเสียหายเมื่อเขาเผลอทา ร่วงหล่นโดยไม่ต้งัใจไปจนถึงเผลอทิง้อุปกรณ์จดัฟัน หรือเคสใส่ที่ครอบฟันใสลงในถงัขยะโดยไมต่ ้งัใจ ซ่ึงผปู้กครองควรกา ชบพวกเขาให้ดี ถึงความส าคัญของอุปกรณ์จัดฟัน ั และควรเอาใจใส่ว่าพวกเขาท าตามค าแนะน าของทันตแพทย์ เพื่อผลการรักษาที่ดีและคุ้มค่าส าหรับพวกเขามากที่สุด 

ในกรณีที่เด็กมีปัญหากับการจัดฟัน ผู้ปกครองควรพูดคุยกับพวกเขาให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในกรณีที่เขาเป็นนักกีฬาและกังวลว่าการจัดฟันใส จะเป็ นอุปสรรค ผู้ปกครองสามารถอธิบายให้พวกเขาทราบว่า การใส่อุปกรณ์จดัฟันใสขณะฝึกซอ้ มออกกา ลงักาย หรือเล่นกีฬาต่างๆน้นัจะไม่กระทบกระเทือน หรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือความเจ็บปวด เหมือนกับการจัดฟันด้วยเหล็กดัดฟันตามปกติ ยิ่งไปกว่าน้นั ในแงข่ องความสวยงาม บุตรหลานของคุณจะไม่ตอ้งกงัวลว่าการจดัฟันชนิดน้ี จะท าให้พวกเขาเสียบุคลิกเนื่องจากแทบจะไม่มีใครสังเกตุเห็นได้ว่าพวกเขาก าลังจัดฟัน ในทางกลับกัน หลังจากไม่นาน พวกเขาจะสามารถสังเกตุเห็นไดว้่าฟันดูเรียงสวยข้ึน และรู้สึกพอใจกบัผลลพัธ์ที่ไดใ้นท้ายที่สุด ซึ่งหากพวกเขาเคยกังวลจากการถูกล้อเลียนเรื่องการจัดฟัน การจดัใสน้นัจะไม่ทา ให้เกิดปัญหาเหล่าน้นั เหมือนกบัการใส่เหลก็ ดดัแน่นอน และไม่ว่าสิ่งที่เด็กๆในช่วงกา้วเขา้สู่วยัรุ่นน้ีมีกความกงัวล หรือขอ้ สงสัยใดๆเกี่ยวกบัการจดัฟันใส สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรงได้

สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรงได้ เพื่อรักษาที่ตอบโจทย์และเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับพวกเขามากที่สุด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น